Regulamin szkoleń rowerowych

 Regulamin szkoleń

Organizatorem wypraw jest firma Bartosz Mróz – B-bike, z siedzibą:
Dalki os. Piaskowe 20A 62-200 Dalki, o numerze REGON 361251314 oraz NIP 7842394638, zwanyą dalej B-bike, która jest właścicielem strony b-bike.pl oraz fanpage’a na Facebook’u o nazwie: B-bike. Organem prowadzącym rejestr do którego wpisana jest firma to MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.

Poniższy regulamin określa zasady i reguły uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Bartosz Mróz – B-bike zwaną dalej jako B-bike.

Regulamin:

1. Regulamin stanowi integralną część umowy zgłoszenia udziału w imprezie organizowanej przez B-bike.

2. Organizowane przez B-bike szkolenia mają charakter komercyjny.

3. Przy zawieraniu umowy udziału w wyprawie, uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego
zapoznania się z treścią Regulaminu.

4. Umowa udziału w wyprawie może być zawarta w imieniu innych osób tylko na podstawie
pełnomocnictwa.

5. Aby dokonać rezerwacji udziału w wyprawie należy wysłać maila na adres bbike@interia.pl z nazwą szkolenia oraz datą i swoimi danymi osobistymi: imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania lub telefonicznie: +48 731 188 101.

6. Potwierdzeniem zapisania się na wyprawę jest mailowe potwierdzenie uczestnictwa w wyprawie.

7. Mailowo otrzymasz informacje na temat zaliczek, wpłat oraz program szkolenia i szczegóły dotyczące transportu.

8. Po spełnieniu warunków rezerwacji otrzymasz umowę imprezy turystyczne.

9. Poprzez podpisanie umowy o udział w wyprawie, zgłaszający potwierdza iż:
a)zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu,
b)wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności
c)potwierdza prawdziwość danych podanych w umowie i zgłoszeniu.

10. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.

11. Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi
osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.

12. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w umowie rezerwacji o szczegółach dotyczących szkolenia.

13. Umowa udziału w wyprawie może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

14. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

15. Cena szkolenia wyrażona jest w złotych (PLN).

16. Cena jest ustalana przez B-bike odrębnie dla każdej szkolenia.

17. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie szkolenia.

18. Cena nie obejmuje: kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych i dodatkowych ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku szkolenia.

19. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek numer
Bartosz Mróz – B-bike
Os. Piaskowe 20A, 62-200 Dalki
28 1050 1520 1000 0092 8252 7358 – Bank ING
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko uczestnika | data i nazwa szkolenia

20. B-bike zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny ustalonej w umowie udziału, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z przyczyn niezależnych i wynika z przyczyn wymienionych w umowie tj. podniesienie cen paliw, zmiany kursu walut.

21. O wzroście ceny uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie poprzez sms, nie później jednak niż 21 dnia przed dniem szkolenia.

22. Przy rezerwacji szkolenia w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia
uczestnik ma do wyboru:
a) dokonanie zapłaty częściowej w postaci uiszczenia zaliczki w wysokości ustalonej każdorazowo przy danej wyprawie
b) dokonanie zapłaty całkowitej.

23. Rezerwacja w okresie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia wymaga
uiszczenia wpłaty 100%.

24. Zaliczki winny wpłynąć na rachunek bankowy B-bike w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.

25. Pozostała po uiszczeniu zaliczki kwota powinna zostać zapłacona najpóźniej 30 dnia przed
rozpoczęciem szkolenia.

26. Rezerwacja w okresie od 30 dni do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia wymaga zapłaty całkowitej w ciągu 2 dni od dnia rezerwacji.

27. Rezerwacja dokonana w okresie do 14 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia,
wymaga zapłaty całkowitej w dniu rezerwacji; potwierdzenie zapłaty winno zostać przesłane do
pocztą elektroniczną.

28. Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 30 dnia przed
dniem rozpoczęcia szkolenia B-bike zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie
zwrócenia wniesionej zaliczki.

29. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wyprawie wszystkie
przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie
wynikające z umowy udziału w wyprawie obowiązki.

30. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec B-bike jeżeli uczestnik zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

31. B-bike pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości kosztów poniesionych w związku ze
zmianą uczestnika szkolenia.

32. Za nieuiszczoną część ceny szkolenia oraz koszty poniesione przez B-bike w wyniku
zmian w umowie udziału, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

33. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail.

34. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 30 dni lub więcej przed
rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi koszty w wysokości poniesionych kosztów przez
B-bike – najczęściej równowartość wpłaconej zaliczki.

35. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie od 29 dni do 14 dni przed
dniem rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi koszty w wysokości 60% ceny szkolenia.

36. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed
dniem rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi koszty w wysokości 90% ceny szkolenia.

37. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów
odstąpienia od umowy udziału uczestnik zostanie poinformowany, o wysokości brakującej
kwoty oraz terminie, w którym wymagana kwotę należy uiścić, jednak nie później niż w
dniu rozpoczęcia szkolenia.

38. B-bike może odwołać wyprawę z powodu braku wymaganego minimum uczestników (il. określona każdorazowo przy danej wyprawie), o czym niezwłocznie powiadomi uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik ma prawo wziąć udział w innym wyjeździe w takiej samej lub wyższej cenie za dopłatą, lub o niższej wartości za zwrotem różnicy przez B-bike. Jeśli Uczestnik nie znajdzie dla siebie odpowiedniego szkolenia jest mu zwracane 100% wpłaty.

39. B-bike zastrzega sobie prawo, do zmian kolejności dokonywania poszczególnych
etapów tras szkolenia, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.

40. B-bike w stosownym czasie (najczęściej na 14 dni przed szkolenieem) przesyła
informacje organizacyjne przez maila.

41. Należy śledzić i sprawdzać informacje organizacyjne przesyłane na maila. Prosimy o nie bagatelizowanie wiadomości sms dot. zamieszczanych wiadomości .

42. B-bike ma prawo do modyfikacji programu szkolenia w szczególności spowodowanych warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi uczestników.

43. Jeżeli w trakcie szkolenia uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie programu, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela B-bike obecnego na wyprawie.

44. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty
umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których szkolenie będzie
realizowana.

45. Dane osobowe uczestników wypraw oraz dokonujących rezerwacji będą przetwarzane przez
B-bike zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

46. Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie umowy na przetwarzanie przez B-bike danych
osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu wypraw rowerowych
B-bike.

47. B-bike nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na przewożonych rowerach.

48. B-bike nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w busie na czas trwania szkolenia jak i jej zakończeniu.

49. Akceptowane metody płatności:

– płatność przez bramkę płatniczą iMoje,

– przelew na konto firmowe.

Informacje dodatkowe:
1. W czasie udziału w wyprawie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
– kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób
– na przedzie grupy jedzie przewodnik, którego nie wyprzedzamy
– na drodze publicznej przy dwóch grupach odległość między nimi nie może być mniejsza niż 200 m.
– odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m.
– dopuszczalna jest jazda 2 uczestników szkolenia obok siebie, jeśli nie stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego
– podczas jazdy w grupie każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

1. Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
– technicznie sprawny rower adekwatny do rodzaju szkolenia wraz z zapasową dętką
– właściwy do warunków atmosferycznych ubiór
– KASK – zalecamy
– ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) podczas niektórych wypraw wymagana jest ważność min. 6 miesięcy.
– aktualną kartę EKUZ (w przypadku wypraw na terenie UE).

1. B-bike nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez
uczestników szkolenia oraz osób trzecich.

2. B-bike nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością
uczestników szkolenia, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.

3. Wycieczkę prowadzi przewodnik, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do
pomocy przy prowadzeniu szkolenia.

4. B-bike informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw rowerowych jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod
wpływem alkoholu ubezpieczenie nie obowiązuje (mówią o tym OWU Ubezpieczyciela).

 

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach rowerowych organizowanych przez Bartosz Mróz – B-bike, która jest właścicielem strony https://b-bike.pl i fanpage’a fb.pl/bbikewyprawy.

1. Słownik pojęć
Organizator – Bartosz Mróz – B-bike, NIP: 7842494638, REGON: 361251314 reprezentowaną przez Bartosza Mróz. Właściciel strony https://b-bike.pl i fanpage’a fb.pl/bbikewyprawy.
Klient – Osoba/Osoby wyrażająca/y chęć skorzystania za opłatą z usługi szkoleniowej przez Organizatora.
Szkolenie – Usługa szkoleniowa oferowana przez Organizatora będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Organizatorem i Klientem i w niej dookreślona.
Szkolenia Last Minute – Usługa oferowana przez Organizatora będąca przedmiotem Umowy, pomiędzy Organizatorem i Klientem i w niej dookreślona oferowana na specjalnych warunkach z uwagi na bliski termin rozpoczęcia.
Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Organizatorem i Klientem dotycząca realizacji Szkolenia.

2. Zgłoszenie uczestnictwa i płatności
Rezerwacji należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zawarty przy każdej ofercie Szkolenia na stronie internetowej https://b-bike.pl.
Po otrzymaniu rezerwacji Organizator przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z umowę o świadczeniu usług turystycznych oraz szczegółowe informacje o terminie płatności. Klient zawiera umowę i akceptuje Ogólne Warunki Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty zaliczki/pełnej ceny na poczet imprezy/usługi szkoleniowej.
Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) są integralną częścią Umowy. Klient rezerwując miejsce na Szkolenie oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i je akceptuje. Przy zawieraniu umowy udziału w szkoleniu, Klient zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z ich treścią. Nieznajomość OWU nie zwalnia Klientów od jego przestrzegania.
Poprzez podpisanie umowy o udział w szkoleniu, zgłaszający potwierdza iż:
• zapoznał się i zaakceptował treść Ogólnych Warunków Uczestnictwa,
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy,
• potwierdza prawdziwość danych podanych w umowie i zgłoszeniu.
W przypadku, gdy Klient zgłasza udział w szkoleniu więcej niż jednej osoby, zobowiązuje się on do informowania pozostałych osób o informacjach przesyłanych przez Organizatora. W przypadku, gdy Klient nie przekaże pozostałym zgłaszanym przez siebie osobom informacji mającej wpływ na ich decyzję o uczestnictwie, lub w wyniku takiego działania pozostałe zgłoszone osoby nie będą prawidłowo przygotowane do Szkolenia, Klient zwolni Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z niepoinformowania pozostałych zgłoszonych osób, samemu tą odpowiedzialność przyjmując.
Potrzebę wynajęcia roweru na czas Szkolenia Klient powinien zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Koszt wypożyczenia roweru zostanie ujęty w cenie Szkolenia i z tej kwoty wyliczona zostanie wartość zaliczki, którą Klient jest zobowiązany uiścić w celu zarezerwowania terminu. Organizator skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów niezbędnych do dobrania optymalnego roweru.
W przypadku zgłoszenia na wycieczkę mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za Szkolenie zamiast zaliczki.
3. Zmiany świadczeń i cen
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży ceny imprezy szkoleniowej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Organizator każdorazowo zobowiązany jest udokumentować wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
• wzrost kosztów transportu (np. dopłaty paliwowe),
• wzrostu opłat urzędowych, podatków lub innych danin publicznych,
• wzrostu cen zakwaterowania, których Organizator nie mógł przewidzieć.
O zmianie ceny Organizator poinformuje Klientów bezzwłocznie. W okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Jeśli podwyżka ceny nastąpi wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych przed rozpoczęciem imprezy szkoleniowej, w tym zmiany miejsca pobytu lub trasy Szkolenia, czasu trwania imprezy, programu, sposobu zapłaty, wysokości ceny – Klient ma prawo wyboru usługi szkoleniowej o podobnej wartości bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat lub wypowiedzenia umowy w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o zmianie jej warunków. O zmianach Organizator poinformuje bezzwłocznie po ich zaistnieniu. O odstąpieniu od Umowy Klient musi poinformować Organizatora pisemnie. Organizator dopuszcza także formę elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. Po spełnieniu powyższych warunków Organizator zwróci wniesione przez Klienta wpłaty.
4. Zmiana Szkolenia i rezygnacja z udziału w szkoleniu
W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin w okresie do 21 dni przed imprezą turystyczną. Klient nie ponosi wówczas żadnych kosztów; należy również rozwiązać zawartą Umowę i podpisać kolejną.
Klient może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim przypadku zwracana jest Klientowi cała kwota zaliczki. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej. Organizator dopuszcza także formę elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.
W przypadku rezygnacji z imprezy w okresie 21–7 dni przed szkoleniem nie przysługuje
zwrot wpłaconej zaliczki.

Koszt rezygnacji w okresie w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem Szkolenia wynosi 90% ceny imprezy szkoleniowej. Wynika to z kosztów poniesionych przez Organizatora na rzecz przygotowywanej Szkolenia.
W przypadku indywidualnych szkoleń „na zamówienie” koszty rezygnacji reguluje bezpośrednio umowa z Klientem.

W przypadku, gdy Klient nie stawi się w miejscu zbiórki w wyznaczonym czasie (bez uprzedzenia Organizatora) i spowoduje znaczne opóźnienia w rozpoczęciu imprezy – Klient ponosi koszt rezygnacji z imprezy w wysokości wpłaconej kwoty.

5. Minimalna liczba Klientów szkoleń
Minimalna liczba Klientów każdej z naszych zorganizowanych szkoleń z pilotem to 7 osób. Jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba osób do 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zobowiązuje się poinformować o tym Klientów, którzy już zarezerwowali miejsce w danej szkoleń. Rezerwację wraz zaliczką Klient będzie mógł przenieść na inny termin. Możliwe jest również przyjęcie oferty Szkolenia indywidualnej przez Klienta w tym samym terminie w cenie zaproponowanej przez Organizatora. W przypadku niewybrania alternatywnej Szkolenia Organizator bezzwłocznie zwróci wpłacone środki, a umowa zostanie rozwiązana pisemnym oświadczeniem Organizatora.
Rozwiązanie umowy ze strony Organizatora może mieć również miejsce w przypadku naruszania przez Klienta powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów i współżycia społecznego. Za Klienta nieletniego odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie, odbierając go z miejsca pobytu na imprezie szkoleniowej i pokrywając ewentualne koszty szkód przez niego wyrządzonych. W takim przypadku Klient ponosi pełne koszty Szkolenia.
6. Udział w szkoleniach osób nieletnich
W przypadku młodzieży w wieku 16–18 lat wystarczy pisemna zgoda rodziców na udział w szkoleniu oraz krótka rozmowa telefoniczna z nami. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą brać udział w naszych szkoleniach tylko i wyłącznie z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem wyznaczonym przez rodziców bądź opiekunem prawnym. Zalecamy, aby dzieci brały udział w szkoleniach oznaczonych jako rekomendowane dla rodzin z dziećmi lub indywidualnych (rodzinnych) na zamówienie, co związane jest z odmienną specyfiką organizacji Szkolenia i możliwościami fizycznymi młodszych Klientów. Udział w szkoleniach standardowych powinien być poważnie przemyślany oraz konsultowany z Organizatorem (z uwagi na dłuższe dystanse i tempo jazdy grupy).

7. Odpowiedzialność i obowiązki organizatora
Organizator zobowiązuje się do profesjonalnej i starannej realizacji każdego organizowanego Szkolenia i udzielenia Klientom wszystkich świadczeń, wskazanych w opisie szkolenia oraz w informacjach załączanych do potwierdzenia zgłoszenia w imprezie szkoleniowej. Organizator odpowiada za rzetelne wykonanie i przeprowadzenie Szkolenia. Jeśli następują uchybienia nie z winy Organizatora, lecz osób trzecich nie mających związku z wykonywaniem świadczeń danej Szkolenia, Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Organizator zastrzega sobie możliwość korekty trasy lub programu Szkolenia rowerowego na bieżąco podyktowanej bezpieczeństwem i zdrowiem Klientów, warunkami pogodowymi lub zdarzeniami niezależnymi od Organizatora.
Ponadto Organizator odpowiada za:
sumienną realizację programu Szkolenia zgodnie z prezentowaną ofertą,
zapewnienie profesjonalnej opieki pilota w trakcie całej Szkolenia (jeśli został przewidziany jego udział w ofercie),
poprowadzenie Szkolenia wyznaczoną trasą i zgodnie z zaplanowanym programem,
staranny dobór miejsc noclegowych oraz posiłków,
bezpieczny transport rowerów oraz bagażu,
zapewnienie podstawowej pomocy technicznej podczas Szkolenia.
Ograniczenie odpowiedzialności
Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
• działaniem lub zaniechaniem Klienta,
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć,
• siłą wyższą przez którą rozumiane są okoliczności, o których Organizator nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez Klientów wycieczki oraz osób trzecich.
• Organizator ani osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Szkolenia nie ponoszą odpowiedzialności względem Klientów oraz wobec osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania Szkolenia rowerowej.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością Klientów wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.
• Organizator nie odpowiada za rowery i bagaże pozostawione bez opieki w trakcie trwania Szkolenia. Nie odpowiada również za uszkodzenie sprzętu podczas Szkolenia. Nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Klientów wobec innych Klientów jak i osób trzecich.
8. Obowiązki Klienta
W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia do dnia rozpoczęcia Wycieczki, obowiązani są oni posiadać Kartę Rowerową lub Kartę Motorowerową przy sobie.
Uczestnicy Szkolenia powinni informować pilota Szkolenia (lub telefonicznie organizatora) o wadliwej, nienależytej realizacji umowy. Jeśli Klient zaniecha poinformowania o tym fakcie ciągu 30 dni, zrzeka się prawa do roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora.
Klient Szkolenia będą informować pilota Szkolenia o ogólnym i bieżącym stanie zdrowia, w tym uniemożliwiającym i wykluczającym jazdę na rowerze w czasie trwania Szkolenia, a także informować o innych okolicznościach (np. awarii roweru) w celu bezpiecznego i sprawnego realizowania programu Szkolenia przez Organizatora oraz odpowiedniego dostosowania tempa jazdy, kilometrażu, a także częstotliwości odpoczynków w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy.
Wszyscy Klienci zobowiązują się do posiadania w trakcie trwania Szkolenia potrzebnych i wymaganych dokumentów, w tym dowodu osobistego.
Każdy Klient jest odpowiedzialny za swoją fizyczną zdolność do pokonania wyznaczonej trasy na zarezerwowanym przez siebie szkoleniu. Jeśli ktoś nie ma pewności, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w danej szkoleniu, zobowiązany jest skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. W przypadku, kiedy Klient w trakcie Szkolenia nie czuje się na siłach pokonać na rowerze wyznaczonej trasy, zobowiązuje się do kontynuowania Szkolenia w aucie technicznym zabezpieczającym przejazd Klientów Szkolenia.
Klienci Szkolenia odpowiedzialni są do posiadania sprawnego technicznie roweru spełniającego wymogi obowiązującego Prawa o Ruchu Drogowym, który należy przed wyjazdem oddać do odpowiedniego serwisu technicznego w celu dokonania przeglądu.
Każdy Klient bierze udział w szkoleniu oraz dodatkowych atrakcjach na własną odpowiedzialność.
Każdy Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa Klient odpowiada osobiście.
W czasie udziału w szkoleniu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób;
• na przedzie grupy jedzie przewodnik, którego nie wyprzedzamy;
• na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być mniejsza niż 200 m.
• odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m
• dopuszczalna jest jazda 2 Klientów wycieczki obok siebie, jeśli nie stwarza to zagrożenia dla innych Klientów ruchu drogowego
• podczas jazdy w grupie każdy z Klientów zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• Wycieczkę prowadzi przewodnik, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki.
Organizator informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas szkoleń rowerowych jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod wpływem alkoholu ubezpieczenie nie obowiązuje (mówią o tym OWU Ubezpieczyciela). W przypadku stwierdzenia przez pilota Szkolenia stanu wskazującego na spożycie alkoholu przez Klienta zagrażającego bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego, ma on prawo odmówić dalszej realizacji Umowy. W takim wypadku Klient realizuje dalszą część Szkolenia do kolejnego miejsca noclegowego busem asekuracyjnym lub transportem publicznym na własny koszt (w przypadku braku asekuracji busa podczas Szkolenia).
9. Reklamacje
Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) na adres Organizatora do 30 dni od zakończenia imprezy szkoleniowej. Będą one rozpatrywane w terminach przewidzianych przez prawo w tym zakresie. Roszczenia ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
10. Postanowienia ogólne
Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych Ogólnych Warunków Umowy. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia – przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

11. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Formularz kontaktowy

10 + 4 =

Klikając przycisk “Prześlij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez B-bike – wyprawy rowerowe spółka z o.o. z siedzibą w Dalki, os. Piaskowe 20A u w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia zawarte w formularzu kontaktowym oraz dokonanie rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia nam kontakt z Tobą. Zasady przetwarzania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności.