REGULAMIN "WYMARZONA WYPRAWA Z B-BIKE"

I. Organizator

Organizatorem Konkursu „Wymarzona wyprawa z B-bike” jest B-bike – Bartosz Mróz, z siedzibą w Dalkach, 62-200 Dalki, os. Piaskowe 20A (dalej Organizator).

II. Termin i miejsce konkursu

Konkurs trwa od dnia 29.01.19 roku do dnia 10.02.19 roku do godz. 18.00 na platformie społecznościowej Facebook na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) w komentarzach pod postem z informacjami o konkursie.

III. Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie mają prawo uczestniczyć dorośli.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika konkursu. Do konkursu przyjęte zostaną jedynie zgłoszenia do których zostanie dołączona zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy B-bike ani członkowie ich rodzin.

IV. Opis konkursu

1.Konkurs polega na udostępnieniu w komentarzu pod postem informującym o konkursie na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) odpowiedzi na pytanie:

O której wyprawie z oferty B-bike marzysz i dlaczego?

V. Przebieg konkursu i nagrody

  1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden komentarz.
  2. Do oceny odpowiedzi zostanie powołana komisja złożona z 4 niezależnych przedstawicieli organizatora. Komisja wybierze spośród nadesłanych komentarzy 3 komentarze, których autorzy zostaną nagrodzeni.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 10.02.19 roku w poście na profilu B-bike (www.facebook.com/bbikewyprawy) o godzinie 21.00.
  4. Nagrodami dla zwycięzców są:

I miejsce: wyjazd rowerowy Kaszubska Marszruta*

II miejsce: koszulka rowerowa

III miejsce: koszulka rowerowa

  1. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy.

*wyjazd rowerowy Kaszubska Marszruta, który odbędzie się w jednym z terminów wskazanych na stronie b-bike.pl. Zwycięzca zostanie zaproszony na wyprawę, gdy zbierze się konieczne minimum do odbycia się wyjazdu (min. 5 osób). Nagroda nie przepada i przechodzi na następny termin wyprawy.

VI. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.
  2. Zwycięzcy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych celem przesłania nagród wymienionych w punkcie V.

VII. Postanowienia końcowe

Osoby biorące udział w niniejszym konkursie, oświadczają, że zapoznały się z regulaminem konkursu oraz akceptują jego treść. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z organizowanego Konkursu.

Napisz do nas

bbike@interia.pl

731 188 101

facebook.com/bbikewyprawy