B-bike - wyprawy rowerowe

Regulamin promocji: https://b-bike.pl/regulamin-promocji/

„Rabat 50 zł na zagraniczne szkolenie“

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Rabat 50 zł na zagraniczne szkolenie“ (dalej: „Promocja”) jest Bartosz Mróz – B-bike z siedzibą w 62-200 Dalki, 50/28 (NIP: 784-249-46-38, REGON: 361251314), tel.: +48 731 188 397, e-mail: bbike@interia.pl zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja adresowana jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Klient”).
4. Promocja jest organizowana na stronie internetowej pod adresem: https://b-bike.pl/promocja
5. Promocja trwa od 11 marca 2021 do 31 marca 2021.
6. Promocja, w tym wszystkie informacje o Promocji, mogą być komunikowane we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta Organizator, tj. strona internetowa organizatora: https://b-bike.pl oraz media społecznościowe: https://www.facebook.com/bbikewyprawy
7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem’) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.
8. Bony wydawane przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej, są bonami na okaziciela o nazwie „Rabat 50 zł na zagraniczne szkolenie”, uprawniającymi do otrzymania rabatu na jedno szkolenie rowerowe ze strony: https://b-bike.pl/wyprawy-rowerowe-europa/.
9. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
10. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji (wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu) uzupełni dane: adres mailowy oraz wymarzona wyprawa na stronie https://b-bike/promocja i je wyśle otrzyma bon promocyjny.
2. Każdy Klient może otrzymać i zrealizować 1 bon. Promocja nie dotyczy dokonanych wcześniej rezerwacji.
3. Bony mogą być realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w terminie do 31.03.2021 r. włącznie.
4. Rabat uzyskany z wykorzystaniem BONu, obniża cenę szkolenia rowerowego o 50 zł.

§ 3
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

§ 4
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony danych osobowych tzw. RODO

Firma Bartosz Mróz – B-bike – BART-BUD dba o ochronę danych osobowych swoich klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby pozostawały one prywatne. W związku z nowymi przepisami, obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku, wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”). Zwracamy się z prośbą o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, aby w pełni zrozumieć naszą politykę prywatności, którą stosujemy od początku naszego działania. W dalszej części tekstu odpowiadamy na podstawowe pytania związane z RODO.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest firma Bartosz Mróz – B-bike – BART-BUD z siedzibą pod adresem 62-200 Dalki, 50/28. Firma wpisana jest do CEIDG pod numerem NIP: 784-249-46-38. Firma posiada numer REGON: 361251314. Telefon kontaktowy: 731-188-101, email: bbike@interia.pl
Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
Aby otrzymać informacje dotyczące danych osobowych należy się skontaktować drogą mailową na adres: bbike@interia.pl
W jakim celu będą przetwarzane moje dane?
Firma Bartosz Mróz – B-bike – BART-BUD przetwarza dane osobowe w celach:
• realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych,
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Bartosz Mróz – B-bike – BART-BUD czyli marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
• weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Fundację “Polska na rowerze” takie jak adres IP i identyfikator MAC.
Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych, kontrahentom realizującym usługi na rzecz firmy Bartosz Mróz – B-bike – BART-BUD. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.
Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
W celu realizacji umowy zawartej z Fundacją “Polska na rowerze”, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Stowarzyszenie informuje, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony.
Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:
• jeśli dane dotyczą zawartej z firmą Bartosz Mróz – B-bike – BART-BUD umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
• jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
• prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
• prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Skąd macie moje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub rejestracji do systemu rezerwacyjnego. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji lub za pomocą formularza newslettera.
Jak chronicie moje dane?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
2. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: bbike@interia.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej https://b-bike.pl/regulamin-promocji oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.
5. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.
7. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotową Promocją, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.